Xây dựng mới 2.000 TCVN cho sản phẩm hàng hóa chủ lực có khả thi?