Trao quyền tự công bố sản phẩm, siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm