Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm