Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng không có nghĩa là buông lỏng