Sẽ không còn chuyện viên kẹo socola nhập khẩu cần 13 chữ ký