Sản phẩm lưu hành nội bộ nhưng bán trên thị trường là sai