Thông tư của bộ khoa học công nghệ số 14/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành về nhãn hàng hoá