Nước hạt có chất lượng, thành phần giống nhau được SX ở cơ sở TP.HCM và chi nhánh Bình Dương khi tự công bố có phải công bố 2 lần ở 2 địa điểm không?