Nhập khẩu phụ gia từ Đức có thành phần không nằm trong danh mục được cho phép thì có được công bố không?