Nghị định 15: Từ quyết tâm của Chính phủ đến nỗ lực của Bộ Y tế