Luật ATTP quy định như thế nào để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng thực phẩm?