Kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm: Hải quan chủ động tạo thuận lợi cho doanh nghiệp