Kiểm soát hàm lượng formaldehyde không để phát sinh thủ tục làm khó doanh nghiệp