Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả có thời hạn trong bao lâu?