Đối với phụ gia thực phẩm đã được cấp chứng nhận trước ngày Thông tư 27/2012/TT-BYT có hiệu lực thì có được tiếp tục sử dụng nữa hay không?