Doanh nghiệp tôi đã được cấp mã số mã vạch. Hiện nay, chúng tôi ra thêm sản phẩm mới thì chúng tôi có phải đăng ký mã số khác không?