Điều kiện nào để được phân phối thực phẩm chức năng cho các khách hàng cá nhân?