Cục ATTP nói gì về đề xuất bỏ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm trước khi lưu thông?