Công bố tiêu chuẩn chất lượng lạp xưởng – Kiểm nghiệm lạp xưởng