Công bố tiêu chuẩn chất lượng chén, muỗm bằng sứ theo Nghị định 15