Công bố thực phẩm chức năng dạng viên nén trong nước