Cách nhân biết sản phẩm có đăng ký lưu hành hay không?