Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa