Bộ Khoa học và Công nghệ: Cắt giảm trên 90% sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan