Bảo đảm thực phẩm trong nước đáp ứng yêu cầu như thực phẩm xuất khẩu