28 thủ tục về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng bị bãi bỏ