Home / FAQ / Gạo bao gói cần đăng ký hợp chuẩn hay hợp quy theo tiêu chuấn quy chuấn nào?

Gạo bao gói cần đăng ký hợp chuẩn hay hợp quy theo tiêu chuấn quy chuấn nào?

Đối với công bố tiêu chuẩncông bố hợp chuẩn: Quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn. Theo đó, công bố tiêu chuẩn áp dụng là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường của mình (Khoản 1 Điều 24 Nghị định 127/2007/NĐ-CP). Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Tuy nhiên, việc công bố tiêu chuẩn gạo (tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm) đã bao gói sẵn cần thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Theo nafiqad.gov.vn

About admin