Thông tư hướng dẫn giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa xuất nhập khẩu