Thông tư hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu