Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 21/7/2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh số 68/2006/QH11 của Chủ tịch nước công bố Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật gồm 7 chương và 71 điều. Nội dung của Luật điều chỉnh việc xây dựng, công bố, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.