Số vụ vi phạm ATTP bị xử lý hình sự sẽ tăng mạnh trong năm 2018