Quy định mới giúp kinh doanh thực phẩm thoát hàng chục giấy phép