Những điều cần biết về công bố chất lượng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến