Ở một hội nghị doanh nghiệp đông quá sức tưởng tượng