Nước ăn uống

QCVN 01:2009/BYT do Cục y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trường Bộ y tế ban hành theo thông tư số 04/2009/TT-BYT.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, hoặc nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm. Chính vì thế những đối tượng sản xuất chế biến thực phẩm như nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ đến những công ty, doanh nghiệp lớn phải tuân theo và thực hiện công bố đúng nội dung mà quy chuẩn quy định

QCVN 01:2009/BYT bao gồm những nội dung sau:

  • Phần I: Những quy định chung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.
  • Phần II: Quy định về kỹ thuật (bảng gới hạn các chỉ tiêu chất lượng: cảm quan, thành phần vô cơ, hàm lượng các chất hữu cơ, hoá chất bảo vệ thực vật, hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ, mức nhiễm xạ, vi sinh vật)
  • Phần III: Chế độ giám sát chất lượng nước.
  • Phần IV: Tổ chức thực hiện (trách nhiệm của các bên liên quan)

Chi tiết tải về link bên dưới:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối về chất lượng nước ăn uống (711)

Bài viết liên quan