Năm 2018: Thực hiện nghiêm quy định về hậu kiểm an toàn thực phẩm