Home / Hệ thống văn bản pháp luật / QCVN / Đối với cơ sở sản xuất thuỷ sản

Đối với cơ sở sản xuất thuỷ sản

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRONG SẢN XUẤT THUỶ SẢN

 

Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT gồm 13 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong sản xuất thuỷ sản:

Ghi chú: Chọn vào cột Số hiệu QC tương ứng từng dòng của các QCVN để tải về nội dung chi tiết

STT Số hiệu QC Tên tiêu chuẩn
1 QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT (3082) Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản – Điều kiện chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
2 QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT (616) Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản – Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP
3 QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT (530) Cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
4 QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT (605) Cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
5 QCVN 02 - 05: 2009/BNNPTNT (590) Cơ sở chế biến thuỷ sản khô – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
6 QCVN 02 - 06: 2009/BNNPTNT (573) Cơ sở sản xuất nước mắm – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
7 QCVN 02 - 07: 2009/BNNPTNT (512) Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
8 QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT (539) Cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
9 QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT (604) Kho lạnh thuỷ sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
10 QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT (551) Cơ sở thu mua thuỷ sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
11 QCVN 02-11: 2009/BNNPTNT (502) Chợ cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
12 QCVN 02 - 12: 2009/BNNPTNT (513) Cảng cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm
13 QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT (512) Tàu cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với thịt phải phù hợp với quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.