Doanh nghiệp tự công bố, có lo về chất lượng sản phẩm?