DN tự công bố sản phẩm thực phẩm: kẹt ở khâu hải quan