Để doanh nghiệp tự công bố thực phẩm nhưng không phải muốn làm gì thì làm