tac hai cua lam dung my pham – cong bo my pham la gi

cong bo my pham la gi ?