Home / Kiến thức / Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý An toàn thực phẩm

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý An toàn thực phẩm

Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Ban Quản lý) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, trụ sở làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

ban-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-1488773361

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý

Lãnh đạo Ban Quản lý:

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý:

Ban Quản lý có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập.

Biên chế: Biên chế công chức của Ban Quản lý được tính trong tổng số biên chế công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện thí điểm

Thời gian thực hiện thí điểm 03 năm (36 tháng) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Sau 03 năm thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.

Mọi thắc mắc về những vấn đề liên quan đến Ban quản lý an toàn thực phẩm Hồ Chí Minh. Quy doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tử vấn miễn phí và cung cấp thông tin chính xác nhất từ đội ngũ chuyên viên giau kinh nghiệm nhất:

Mr Mạnh: 0909 898 763 - info@ifoodvietnam.com, Mr Hoan: 0988 305 008 - Email:info@ifoodvietnam.com, hoặc Ms Nguyệt: (028) 6682 7330 - lienhe@ifoodvietnam.com