Chất ổn định

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định (QCVN 4-13:2010/BYT) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất ổn định được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

(QCVN 4-13:2010/BYT) có những nội dung chính như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh
  2. Đối tượng áp dụng
  3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt
  4. Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và lấy mẫu: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất bảo quản được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn.
  5. Các yêu cầu về quản lý: công bố hợp quy, kiểm tra sản phẩm, trách nhiệm của những cơ quan chuyên môn, thẩm định.
  6. 12 phụ lục nói về những yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với những chất cụ thể: tên gọi, cấu tạo, vai trò, phương pháp thử (định tính, định lượng…)

Chi tiết tải về link bên dưới:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ổn định (2797)

Leave a Reply

Your email address will not be published.