Home / Hệ thống văn bản pháp luật / QCVN / Chất chống tạo bọt

Chất chống tạo bọt

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Phạm vi điều chỉnh

   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất chống tạo bọt được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

  2. Đối tượng áp dụng

   – Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất chống tạo bọt làm phụ gia thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).
   – Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

  3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

   – Các chất chống tạo bọt: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu sự tạo bọt cho các sản phẩm thực phẩm.
   – Các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm, Tập 4 Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm, dung dịch thử nghiệm được sử dụng (hoặc tham chiếu) trong yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm; JECFA biên soạn; FAO ban hành năm 2006.
   – Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ.
   – TS (test solution): Dung dịch thuốc thử.
   – ADI (Acceptable daily intake): Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được.
   – INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm.

 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ LẤY MẪU

  1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất chống tạo bọt được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này như sau:

   Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với propylen glycol
   Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyethylen glycol
   Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyoxyethylen (20) sorbitan monooleat
  2. Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo JECFA monograph 1 – Vol. 4, ngoại trừ một số phép thử riêng được mô tả trong các phụ lục. Các phương pháp thử được hướng dẫn trong Quy chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác tương đương.
  3. Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 3. YÊU CẦU QUẢN LÝ

  1. Công bố hợp quy

   – Các chất chống tạo bọt phải được công bố phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này.
   – Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.

  2. Kiểm tra đối với chất chống tạo bọt

   Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất tạo bọt phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

  1. Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.
  2. Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất chống tạo bọt sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.
 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.
  2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.
  3. Trường hợp hướng dẫn của quốc tế về phương pháp thử và các quy định của pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

Chọn link bên dưới để tải về xem phụ lục:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt (711)

Leave a Reply

Your email address will not be published.