Home / Quy định

Quy định

Thông tư số 11/2013/TT-BYT chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Read More »

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư được Thứ trưởng Trần Việt Thanh ký ngày 12/12/2012 có hiệu lực thì hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2013 thay thể Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và Công bố hợp chuẩn, Công bố hợp quy

Read More »

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư được ký ngày 31/10/2012 bởi Thứ trưởng Bùi Bá Bổng có hiệu từ ngày 15 tháng 12 năm 2012. Theo đó thông tư này thay thế Thông tư 83/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Read More »

Thông tư số 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý Phụ gia thực phẩm

Theo đó thông tư quy định danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm. Ngoài ra, thông tư còn chỉ rõ các yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm.

Read More »

Thông tư hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thông tư số 19/2012/TT-BYT quy định trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là công bố sản phẩm) đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Read More »

Quyết định quy định về nội dung thủ tục công bố sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật

Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN quy định một số điều mục liên quan đến nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật. Quyết định này được Thứ trưởng Bùi Mạnh Hải thay mặt Bộ trưởng ký vào ngày 10/01/2006. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về công bố phù hợp theo Quy định này.

Read More »