Home / Hệ thống văn bản pháp luật / QCVN / Các sản phẩm Phomat

Các sản phẩm Phomat

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm phomat.

Quy chuẩn bao gồm những nội dung chính sau:

 1. Phạm vi điều chỉnh
 2. Đối tượng áp dụng
 3. Giải thích từ ngữ liên quan
 4. Những quy định kỹ thuật: chỉ tiêu hoá lý, vi sinh, các chất nhiễm bẩn…
 5. Ghi nhãn: Việc ghi nhãn các sản phẩm phomat phải theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 6. Quy định về việc quản lý: công bố hợp quy, cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý
 7. Mức giới hạn tối đa của các chỉ tiêu (hoá lý, vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…)
 8. Các phương pháp thử đối với những chất cụ thể có trong danh mục
 9. Các bảng phụ lục:

  • Phụ lục I: các chỉ tiêu lý hoá của sản phẩm phomat
  • Phụ lục II: Giới hạn các chất nhiễm bẩn đối với sản phẩm phomat
  • Phụ lục III: Các chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm phomat
  • Phụ lục IV: Danh mục phương pháp thử các chỉ tiêu an toàn thưc phẩm đối với các sản phẩm phomat.

Chi tiết tải về link bên dưới:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm phomat (788)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.